Πρόγραμμα σπουδών

Κατά τη διάρκεια των σπουδών οι μεταπτυχιακοί φοιτητές υποχρεούνται σε παρακολούθηση μεταπτυχιακών μαθημάτων, συμμετοχή σε εργαστηριακές ασκήσεις, καθώς και σε εκπόνηση διπλωματικής εργασίας. Το σύνολο των μαθημάτων του προγράμματος που πρέπει να παρακολουθήσουν οι μεταπτυχιακοί φοιτητές είναι υποχρεωτικής παρακολούθησης, και ανέρχονται σε δέκα (10). Κάθε μάθημα (6 πιστωτικών μονάδων) διδάσκεται τέσσερις (4) ώρες την εβδομάδα. Το σύνολο των πιστωτικών μονάδων για την απόκτηση του μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών είναι 90. Ως γλώσσα διδασκαλίας του προγράμματος ορίζεται η Ελληνική.

Αναλυτικά το πρόγραμμα σπουδών έχει ως εξής:

1ο Εξάμηνο μεταπτυχιακών σπονδών (Σύνολο ECTS 30)

Α/Α Μάθημα

Πιστωτικές Μονάδες

ΔΠA101 Διδακτική επιστήμη και σύγχρονες διδακτικές κατευθύνσεις 6
ΔΠA102 Διαχείριση της πολυμορφίας των εκπαιδευομένων/Το κοινωνικό περιβάλλον και η εξέλιξη του παιδιού 6
ΔΠA103 Διοίκηση εκπαιδευτικών μονάδων 6
ΔΠA104 Γενική και εξελικτική ψυχολογία

6
ΔΠA105 Μεθοδολογία εκπαιδευτικής έρευνας

6
Σύνολο ECTS 30

2° Εξάμηνο μεταπτυχιακών σπουδών (Σύνολο ECTS 30)

Α/Α Μάθημα

Πιστωτικές Μονάδες

ΔΠB201 Εισαγωγή στην παιδαγωγική επιστήμη 6
ΔΠB202 Εκπαιδευτική αξιολόγηση 6
ΔΠB203 Εκπαίδευση μέσω νέων τεχνολογιών/Σύγχρονη και ασύγχρονη εκπαίδευση/ Εργαλεία συγγραφής e−Learning μαθησιακού υλικού/Ψηφιακά αντικείμενα μάθησης − αποθετήρια ψηφιακού υλικού 6
ΔΠB204 Διδακτική φυσικών επιστημών/Διδακτική της τεχνολογίας/Ανάπτυξη εκπαιδευτικών εφαρμογών στις επιστήμες 6
ΔΠB205 Οικολογία και περιβαλλοντική εκπαίδευση 6
Σύνολο ECTS 30

 3ο εξάμηνο (Σύνολο ECTS 30)

Α/Α

Πιστωτικές Μονάδες

Γ301 Εκπόνηση μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας − Master Thesis 30

 ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ (ECTS): 90