Δικαιολογητικά

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλουν το φάκελο της υποψηφιότητάς τους το διάστημα από 12 ΙΟΥΝΙΟΥ 2017 έως και 8 ΙΟΥΛΙΟΥ 2017.

Ο φάκελος υποψηφιότητας θα πρέπει να περιλαμβάνει τα παρακάτω:

 1. Αίτηση η οποία διατίθεται από τη Γραμματεία του ΔΠΜΣ ή ηλεκτρονικά στην ιστοσελίδα http://msc.diped.teiemt.gr.
 2. Αντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας (ή διαβατηρίου).
 3. Αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα.
 4. Υπόμνημα μισής έως μιας σελίδας Α4 για τους λόγους για τους οποίους ο/η υποψήφιος/α επέλεξε το εν λόγω μεταπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών.
 5. Πιστοποιητικό προπτυχιακών σπουδών (με αναλυτική βαθμολογία) ή βεβαίωση της Σχολής ή του Τμήματος για την περάτωση των σπουδών (με πιστοποιητικό αναλυτικής βαθμολογίας) καθώς και βεβαίωση ισοτιμίας πτυχίου από τον αρμόδιο φορέα αναγνώρισης τίτλων (ΔΙΚΑΤΣΑ/ΔΟΑΤΑΠ ή ΙΤΕ) για όσους/-ες προέρχονται από Πανεπιστήμια του εξωτερικού. Οι επί πτυχίω φοιτητές των ελληνικών ΑΕΙ, που έχουν συμπληρώσει οκτώ εξάμηνα σπουδών και οι πτυχιούχοι αντίστοιχων αλλοδαπών ιδρυμάτων που αναμένουν την αναγνώριση του τίτλου σπουδών τους μπορούν εντός της προβλεπόμενης προθεσμίας να υποβάλουν τα δικαιολογητικά τους και υπεύθυνη δήλωση και, κατόπιν, να καταθέσουν τον αναγνωρισμένο τίτλο έως την τελευταία ημέρα εγγραφής των επιλεγμένων φοιτητών.
 6. Τα πλήρη στοιχεία επικοινωνίας δύο προσώπων από τον ακαδημαϊκό χώρο, με τα οποία ο/η υποψήφιος/α έχει έρθει σε προσυνεννόηση και έχουν εκφράσει τη θέλησή τους να παράσχουν συστάσεις για τη συγκεκριμένη υποψηφιότητα.
 7. Υπεύθυνη δήλωση του/της υποψήφιου/ας προς τη Γραμματεία του ΔΠΜΣ «Διδακτική, Παιδαγωγική και Τεχνολογίες της Πληροφορικής και των Επικοινωνιών» του ΤΕΙ ΑΜΘ με το κείμενο: «Σε περίπτωση επιλογής μου αναλαμβάνω την υποχρέωση να ανταποκριθώ πλήρως στις απαιτήσεις της υποχρεωτικής φοίτησης σύμφωνα τη σχετική προκήρυξη και διαθέτω επαρκείς πόρους για να ανταποκριθώ στο κόστος των σπουδών για όλα τα εξάμηνα. Επίσης, δηλώνω ότι όλα τα φωτοαντίγραφα που έχω προσκομίσει σχετικά και συνοδευτικά με την αίτηση υποψηφιότητάς μου για το ΔΠΜΣ «Διδακτική, Παιδαγωγική και Τεχνολογίες της Πληροφορικής και των Επικοινωνιών» είναι γνήσια. Στην περίπτωση που θα επιλεγώ δεσμεύομαι να προσκομίσω τα αντίστοιχα επίσημα επικυρωμένα ως προς τη γνησιότητα αντίγραφά τους εντός των προθεσμιών που προβλέπονται από τον σχετικό κανονισμό».
 8. Επιπρόσθετα, οι υποψήφιοι/ες μπορούν να υποβάλλουν έγγραφα που πιστοποιούν οποιαδήποτε περαιτέρω προσόντα διαθέτουν και που περιλαμβάνονται σ’ εκείνα για τα οποία ο Κανονισμός του ΔΠΜΣ προβλέπει συγκεκριμένη μοριοδότηση. Τα προσόντα αυτά είναι:
 • Γνώση άλλης/άλλων ξένης/ξένων γλώσσας/γλωσσών.
 • Άλλο/-α πτυχίο/-α
 • Μεταπτυχιακός/-οί τίτλος/-οι σπουδών
 • Δημοσιεύσεις
 • Ερευνητική δραστηριότητα
 • Διδακτική εμπειρία
 • Βασικές δεξιότητες Η/Υ

Στην περίπτωση που ο υποψήφιος/α επιλέξει την υπηρεσία “Ηλεκτρονικής αίτησης“, μπορεί να υποβάλλει συνημμένα ΜΟΝΟ τα έγγραφα 3,4,5 και 8.  Τα υπόλοιπα έγγραφα μπορούν να κατατεθούν την ημέρα της συνέντευξης.

Στην περίπτωση που δεν επιθυμείτε να χρησιμοποιήσετε την υπηρεσία της “Ηλεκτρονικής αίτησης” μπορείτε να κατεβάσετε την αίτηση υποψηφιότητας από τον παρακάτω σύνεσμο

αίτηση υποψηφιότητας (δεξί κλικ –> αποθήκευση συνδέσμου ως..)

και να την αποστείλετε μαζί με τα απαραίτητα δικαιολογητικά εντύπως μέσω ταχυδρομείου ή να την καταθέσετε αυτοπροσώπως στη Γραμματεία του ΔΠΜΣ .