Φοίτηση-Κόστος

Χορηγούμενος Μεταπτυχιακός Τίτλος

Το ΔΠΜΣ απονέμει Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης (ΜΔΕ) με τίτλο “Διδακτική,  Παιδαγωγική και Τεχνολογίες της Πληροφορικής και των Επικοινωνιών” (MSc in Didactics, Pedagogy and Information and Communications Technology (ICT)). Ο μεταπτυχιακός αυτός τίτλος θα είναι ενιαίος. Το Μ.Δ.Ε. συνοδεύεται από παράρτημα σπουδών, το οποίο περιέχει πληροφορίες σχετικά με τα προσόντα και την εξειδίκευση που απέκτησε ο υποψήφιος, την διάρκεια και το περιεχόμενο του προγράμματος σπουδών και την βαθμολογία του σύμφωνα με το Ευρωπαϊκό σύστημα πιστωτικών μονάδων (ECTS).

 

Χρονική Διάρκεια

Η διάρκεια σπουδών ορίζεται σε τρία (3) ή πέντε (5) εξάμηνα για την πλήρη ή μερική φοίτηση αντίστοιχα, που αντιστοιχούν σε 90 ECTS (30 ECTS ανά εξάμηνο).

Τα πρώτα δύο (2) ή τέσσερα (4) ακαδημαϊκά εξάμηνα για την πλήρη ή μερική φοίτηση αντίστοιχα αντιστοιχούν σε διδασκαλία μαθημάτων και χορηγούν 60 ECTS στον φοιτούντα, ενώ το τρίτο ή πέμπτο εξάμηνο για την πλήρη ή μερική φοίτηση αντίστοιχα, αντιστοιχεί στην εκπόνηση μεταπτυχιακής διατριβής και χορηγεί 30 ECTS στον φοιτούντα.

Η φοίτηση δύναται να ανασταλεί για σοβαρό λόγο που εξετάζεται από την ΕΔΕ, υπό την προϋπόθεση της καταβολής του συνόλου των διδάκτρων.

 

Κατηγορίες Υποψηφίων

Στο Δ.Π.Μ.Σ. γίνονται δεκτοί, μετά από επιλογή, πτυχιούχοι:

α) Απόφοιτοι Τμημάτων Πανεπιστημίων (συμπεριλαμβανομένης της Σχολής Καλών Τεχνών), Πολυτεχνείων και ΤΕΙ (συμπεριλαμβανομένων της ΑΣΠΑΙΤΕ, ΣΕΛΕΤΕ ή ΠΑΤΕΣ/ΣΕΛΕΤΕ), της ημεδαπής ή ομοταγών ιδρυμάτων της αλλοδαπής, (σε ποσοστό 60%).

β) Απόφοιτοι όλων των μεταπτυχιακών του ΤΕΙ ΑΜΘ (σε ποσοστό 40%).

Σε περίπτωση μη πλήρωσης των θέσεων, το υπολειπόμενο ποσοστό θα καλύπτεται από την άλλη κατηγορία.

Στους προαναφερόμενους φοιτητές συμπεριλαμβάνονται και οι έχοντες ισότιμους και αντίστοιχους τίτλους της αλλοδαπής αναγνωρισμένους από το ΔΙ.Κ.Α.Τ.Σ.Α. ή το Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. ή το Ι.Τ.Ε. αντίστοιχα.

 

Γλώσσα διδασκαλίας

Τα μαθήματα στο ΔΠΜΣ θα πραγματοποιούνται στα ελληνικά.

 

Διεξαγωγή Μαθημάτων

Τα μαθήματα θα πραγματοποιούνται στην Καβάλα, στις εγκαταστάσεις του ΤΕΙ Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης κάθε Παρασκευή απόγευμα, Σάββατο και Κυριακή πρωί.

 

Δίδακτρα

Συνολικό κόστος: €3.500.

Καταβολή, 500 ευρώ με την εγγραφή και τα υπόλοιπα σε 3 ισόποσες δόσεις με την έναρξη κάθε εξαμήνου.