Αντικείμενο−Σκοπός

Τα Τμήματα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών TE, Μηχανικών Τεχνολογίας Πετρελαίου και Φυσικού Αερίου TE και Μηχανολόγων Μηχανικών TE, Διοίκησης Επιχειρήσεων, του Τ.Ε.Ι. Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης οργανώνουν και λειτουργούν από το ακαδημαϊκό έτος 2016−2017 Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Π.Μ.Σ.) με τίτλο «Διδακτική, Παιδαγωγική και Τεχνολογίες της Πληροφορικής και των Επικοινωνιών» («MSc in Didactics, Pedagogy and Information and Communications Technology (ICT)»), σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3685/2008 «Θεσμικό πλαίσιο για τις μεταπτυχιακές σπουδές», και του Ν. 4009/2011 «Δομή, λειτουργία, διασφάλιση της ποιότητας των σπουδών και διεθνοποίηση των ανωτάτων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων» όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν.

Σκοπός του ΔΠΜΣ είναι η παροχή εξειδικευμένων παιδαγωγικών και διδακτικών γνώσεων, τόσο σε εκπαιδευτικούς των δύο βαθμίδων εκπαίδευσης (πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας), όσο και σε όλους τους αποφοίτους ΑΕΙ που απασχολούνται ή πρόκειται να απασχοληθούν στην εκπαίδευση.

Ειδικότερα, στόχος του Προγράμματος είναι η εκπαίδευση μέσω καινοτόμων διαδικασιών και μεθόδων σχετικά με την Ανάδειξη νέων ερευνητικών τομέων στη διδακτική και την παιδαγωγική με τη χρήση ΤΠΕ, την Υψηλού επιπέδου γνώση σύγχρονων μοντέλων διδασκαλίας, την Εξειδικευμένη γνώση θεμάτων ηλεκτρονικής μάθησης, την Ανάπτυξη ηλεκτρονικού αποθετηρίου, την προετοιμασία εκπαιδευτικών για την ανάπτυξη βέλτιστων πρακτικών στα αναλυτικά προγράμματα της εκπαίδευσης και την Γνώση σε θέματα ανάπτυξης εργαλείων e−learning, τρισδιάστατων εικονικών και συστημάτων διαχείρισης μάθησης.

Όλα τα ανωτέρω θα διδάσκονται με την βοήθεια Νέων Τεχνολογιών ειδικά σχεδιασμένων και προσαρμοσμένων στην Διδακτική και την Παιδαγωγική σε θεωρητικό και πρακτικό επίπεδο. Όλα τα μαθήματα θα είναι εναρμονισμένα με το πλαίσιο των πλέον σύγχρονων τεχνικών και μεθόδων διδασκαλίας σχετικών με την Διδακτική και Παιδαγωγική γενικότερα, όπως και από ενότητες σχετικές με την συγγραφή των μεταπτυχιακών διατριβών και ερευνητικών εργασιών των φοιτητών.

 

ΓΙΑΤΙ ΝΑ ΤΟ ΠΡΟΤΙΜΗΣΩ;

  • Δίνει στους αποφοίτους του μεγάλες δυνατότητες και ευκαιρίες απασχόλησης σε όλο το εύρος της εκπαιδευτικής διαδικασίας.
  • Διδάσκουν διακεκριμένοι καθηγητές Eλληνικών Πανεπιστημίων και ΤΕΙ.
  • Βελτιώνει τις ικανότητες σχεδιασμού, εφαρμογής και αξιολόγησης της διδασκαλίας.
  • Βελτιώνει τις προσωπικές και ακαδημαϊκές δεξιότητες με απώτερο στόχο αυτές να ανταποκριθούν στις συνεχώς αυξανόμενες προκλήσεις του κοινωνικού και εκπαιδευτικού περιβάλλοντος.
  • Παρέχει εξειδικευμένες γνώσεις σε ζητήματα που αφορούν θέματα συμπεριφοράς στο σχολικό περιβάλλον.
  • Δίνει τη δυνατότητα στους φοιτητές να έλθουν σε επαφή με πραγματικό περιβάλλον σχολικής τάξης και να διδάξουν.
  • Παρέχει τις γνώσεις για ανάδειξη ερευνητικών τομέων για τους φοιτητές ώστε να είναι ικανοί να διοργανώσουν εκπαιδευτικές έρευνες.
  • Δίνει τη δυνατότητα απόκτησης γνώσεων ή βελτίωση των ήδη υπαρχουσών, σχετικών με τα υπολογιστικά μοντέλα διδασκαλίας και την ηλεκτρονική μάθηση.
  • Παρέχει τα εφόδια για την προετοιμασία στελεχών εκπαίδευσης.