Δικαιολογητικά



Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλουν το φάκελο της υποψηφιότητάς τους το διάστημα από 12 ΙΟΥΝΙΟΥ 2017 έως και 8 ΙΟΥΛΙΟΥ 2017. Ο φάκελος υποψηφιότητας θα πρέπει να περιλαμβάνει τα παρακάτω: Αίτηση η οποία διατίθεται από τη Γραμματεία του ΔΠΜΣ ή ηλεκτρονικά στην ιστοσελίδα http://msc.diped.teiemt.gr. Αντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας (ή διαβατηρίου). Αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα. Υπόμνημα μισής […]

read more

Αντικείμενο-Σκοπός



Τα Τμήματα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών TE, Μηχανικών Τεχνολογίας Πετρελαίου και Φυσικού Αερίου TE και Μηχανολόγων Μηχανικών TE, Διοίκησης Επιχειρήσεων, του Τ.Ε.Ι. Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης οργανώνουν και λειτουργούν από το ακαδημαϊκό έτος 2016−2017 Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Π.Μ.Σ.) με τίτλο «Διδακτική, Παιδαγωγική και Τεχνολογίες της Πληροφορικής και των Επικοινωνιών» («MSc in Didactics, Pedagogy and Information and […]

read more

Φοίτηση-Κόστος



Χορηγούμενος Μεταπτυχιακός Τίτλος Το ΔΠΜΣ απονέμει Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης (ΜΔΕ) με τίτλο “Διδακτική,  Παιδαγωγική και Τεχνολογίες της Πληροφορικής και των Επικοινωνιών” (MSc in Didactics, Pedagogy and Information and Communications Technology (ICT)). Ο μεταπτυχιακός αυτός τίτλος θα είναι ενιαίος. Το Μ.Δ.Ε. συνοδεύεται από παράρτημα σπουδών, το οποίο περιέχει πληροφορίες σχετικά με τα προσόντα και την εξειδίκευση που […]

read more

Πρόγραμμα σπουδών



Κατά τη διάρκεια των σπουδών οι μεταπτυχιακοί φοιτητές υποχρεούνται σε παρακολούθηση μεταπτυχιακών μαθημάτων, συμμετοχή σε εργαστηριακές ασκήσεις, καθώς και σε εκπόνηση διπλωματικής εργασίας. Το σύνολο των μαθημάτων του προγράμματος που πρέπει να παρακολουθήσουν οι μεταπτυχιακοί φοιτητές είναι υποχρεωτικής παρακολούθησης, και ανέρχονται σε δέκα (10). Κάθε μάθημα (6 πιστωτικών μονάδων) διδάσκεται τέσσερις (4) ώρες την εβδομάδα. […]

read more