ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2017-2018


Στα Τμήματα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών ΤΕ, Μηχανικών Τεχνολογίας Πετρελαίου και Φυσικού Αερίου ΤΕ και Μηχανολόγων Μηχανικών ΤΕ και Διοίκησης Επιχειρήσεων του ΤΕΙ ΑΜΘ, κατά το ακαδημαϊκό έτος 2017-2018 θα λειτουργήσει το Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΔΠΜΣ) στο γνωστικό αντικείμενο «Διδακτική, Παιδαγωγική και Τεχνολογίες της Πληροφορικής και των Επικοινωνιών» (ΦΕΚ Β΄ 832/29.3.2017) για δεύτερη χρονιά, σύμφωνα με απόφαση της ΕΔΕ (Θέμα 6ο / Πράξη 7η / 15.5.2017).

Οι μεταπτυχιακές σπουδές διαρκούν τρία (3) ακαδημαϊκά εξάμηνα. Συνίστανται σε διδασκαλία μαθημάτων δύο (2) ακαδημαϊκών εξαμήνων (Σεπτέμβριος – Ιανουάριος και Φεβρουάριος – Ιούνιος, καθώς και ένα (1) ακαδημαϊκό εξάμηνο εκπόνησης της Μεταπτυχιακής Διπλωματικής Εργασίας (ΜΔΕ) (Ιούλιος – Δεκέμβριος). Για το πρόγραμμα μερικής φοίτησης η χρονική διάρκεια ορίζεται σε έξι (6) ακαδημαϊκά εξάμηνα.

Το ΔΠΜΣ απονέμει Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης (ΜΔΕ) στη «Διδακτική, Παιδαγωγική και Τεχνολογίες της Πληροφορικής και των Επικοινωνιών». Ο τίτλος απονέμονται από κοινού από τα συνεργαζόμενα τμήματα.

Σκοπός του ΔΠΜΣ είναι η παροχή εξειδικευμένων παιδαγωγικών και διδακτικών γνώσεων, τόσο σε εκπαιδευτικούς των δύο βαθμίδων εκπαίδευσης (πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας), όσο και σε όλους τους αποφοίτους ΑΕΙ που απασχολούνται ή πρόκειται να απασχοληθούν στην εκπαίδευση. Ειδικότερα, στόχος του Προγράμματος είναι η εκπαίδευση μέσω καινοτόμων διαδικασιών και μεθόδων σχετικά με την Ανάδειξη νέων ερευνητικών τομέων στη διδακτική και την παιδαγωγική με τη χρήση ΤΠΕ, την Υψηλού επιπέδου γνώση σύγχρονων μοντέλων διδασκαλίας, την Εξειδικευμένη γνώση θεμάτων ηλεκτρονικής μάθησης, την Ανάπτυξη ηλεκτρονικού αποθετηρίου, την Προετοιμασία εκπαιδευτικών για την ανάπτυξη βέλτιστων πρακτικών στα αναλυτικά προγράμματα της εκπαίδευσης και την Γνώση σε θέματα ανάπτυξης εργαλείων e−learning, τρισδιάστατων εικονικών και συστημάτων διαχείρισης μάθησης. Όλα τα ανωτέρω θα διδάσκονται με την βοήθεια Νέων Τεχνολογιών ειδικά σχεδιασμένων και προσαρμοσμένων στην Διδακτική και την Παιδαγωγική σε θεωρητικό και πρακτικό επίπεδο. Όλα τα μαθήματα θα είναι εναρμονισμένα με το πλαίσιο των πλέον σύγχρονων τεχνικών και μεθόδων διδασκαλίας σχετικών με την Διδακτική και Παιδαγωγική γενικότερα, όπως και από ενότητες σχετικές με την συγγραφή των μεταπτυχιακών διατριβών και ερευνητικών εργασιών των φοιτητών.

Στο παρακάτω σύνδεσμο μπορείτε να βρείτε ολόκληρη την Πρόσκληση για το ακαδημαϊκό έτος 2017-2018.

Πρόσκληση

Comments are closed.